LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚĆ
  wróć 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków


     Zarząd Górniczej Spółdzielni "Sośnica" w Gliwicach, działając na zasadzie postanowień art.8(3) ust.2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sośnica" w Gliwicach, które odbędzie się dnia 29.05.2023 roku o godzinie 16:00 w Domu św.Jacka ul.Przedwiośnie 3, Gliwice-Sośnica.

Porządek obrad
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór wymaganych Komisji:
  1. Skrutacyjno-Mandatowej
  2. Wniosków
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 10. Dyskusja i głosowanie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  3. podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
  5. udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2022;
 11. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z badania Spółdzielni za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2021 roku i rozpatrzenie wniosków polustracyjnych.
 12. Rozpatrzenie odwołań Członków od uchwał Rady Nadzorczej, o ile wpłyną w statutowym terminie.
 13. Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni w trybie art.83 ust.11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – o ile wpłyną w ustawowym terminie.
 14. Sprawozdanie Komisji Wniosków – wolne wnioski, zapytania i sprawy bieżące.
 15. Przedstawienie wyników głosowania nad uchwałami przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową.
 16. Zamknięcie zebrania.
Zgodnie z art. 8(3) ust.10 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Członkowie Spółdzielni mają możliwość zapoznania się w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia  na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.8(3) ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być złożony na piśmie i  poparty przez co najmniej 10 członków.

Zgodnie z art. 8(3) ust. 12 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości lub innego dokumentu tożsamości (paszport) oraz wcześniejsze przybycie. Mandaty będą wydawane od godz. 15.30.

26.04.2023


TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony