LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
Wymiana okien
Co zrobić aby wymienić okna w swoim mieszkaniu ?

  1. Pierwszą czynnością , którą należy wykonać jest złożenie w sekretariacie GSM podania o dokonanie przeglądu stolarki i jej kwalifikacje do remontu lub wymiany. W podaniu należy podać podstawowe informacje (adres telefon itp.)
    Następnie komisja złożona z pracowników Spółdzielni dokona (w umówionym telefonicznie terminie) przeglądu stolarki, sporządzi protokół kwalifikacji okien do remontu lub wymiany.
  2. O kolejności wymiany okien decyduje data sporządzenia protokołu. Na wniosek lokatora termin realizacji może być przesunięty na później.
  3. Wymiana okien następuje w oparciu o zlecenie wystawione przez Spółdzielnię firmie wyłonionej w przetargu na wymianę okien. Lokator ponosi 50% kosztów wymiany, pozostałą część faktury oraz koszt nawiewnika higrosterowalnego pokrywa Spółdzielnia. Lokator ponosi 100% kosztów za zamówione elementy dodatkowe stolarki (np. parapety wew., dopłaty za kolor itp.)
  4. Członek Spółdzielni może dokonać wymiany okien poza kolejnością poprzez indywidualne zlecenie wymiany firmie wyłonionej w przetargu przez Spółdzielnię, bądź dowolnie wybranemu przez siebie wykonawcy, ponosząc 100% kosztów wymiany. Należy przy tym pamiętać, że w tym przypadku lokator musi dokonać indywidualnie zgłoszenia robót remontowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, uzyskać zgodę na ich wykonanie i zastosować się do warunków nakazanych przez w/w wydział UM. Obowiązkiem lokatora jest również przedstawienie Spółdzielni certyfikatu dopuszczającego wyrób do stosowania w budownictwie.
  5. Zwrot części poniesionych nakładów następuje na pisemny wniosek lokatora w terminie w którym nastąpić miała wymiana zgodnie z datą protokołu kwalifikacji okien do wymiany, w wysokości 50% poniesionych nakładów określonych fakturą VAT. Wysokość kwoty refundowanej ustala się wg cen obowiązujących w Spółdzielni w dniu dokonania wymiany okien przez lokatora. W przypadku gdy koszt wymiany jest wyższy od cen obowiązujących w Spółdzielni refundacja dokonana zostanie na poziomie cen obowiązujących w Spółdzielni, gdy koszt ten jest niższy - refundacja następuje w wysokości 50% faktycznie poniesionych kosztów.
  6. Spółdzielnia nie wystawi zlecenia na wymianę okien oraz nie dokona refundacji kosztów wymiany lokatorom posiadającym zadłużenie wobec Spółdzielni.
Warunki wymiany okien i drzwi balkonowych reguluje Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Eksploatacji
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony